Co powinieneś wiedzieć po ukończonym kursie?

Co powinieneś wiedzieć po ukończonym kursie prawa jazdy?

Absolwent kursu powinien posiadać wiadomości, umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, w tym co najmniej:

Dawać dowód znajomości i dobrego zrozumienia:

 1. zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego;
 2. zasad zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni;
 3. wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in.:
  • alkoholu lub innego podobnie działającego środka,
  • wahań stanu emocjonalnego,
  • zmęczenia;
 4. zagrożeń związanych z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu;
 5. zagrożeń związanych z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności;
 6. zasad korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy;
 7. zasad użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska;
 8. zasad ruchu drogowego, w szczególności odnoszących się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu;
 9. zasad postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku;
 10. rodzajów dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni;
 11. zadań i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym;

Posiadać umiejętności i zachowania w zakresie:

 1. przygotowania się do jazdy i sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy;
 2. sprzęgania i rozprzęgania pojazdu z przyczepą lub naczepą w zakresie – kat. B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E, T prawa jazdy;
 3. posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania;
 4. włączania się do ruchu, zajmowania właściwej pozycji na drodze, respektowania praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków;
 5. bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych;
 6. obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń;
 7. skutecznego reagowania w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowania awaryjnego;
 8. jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu;
 9. jazdy z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego;
 10. zachowania środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu;
 11. wykonywania podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy;
 12. podejmowania działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Absolwent kursu powinien ponadto posiadać wiedzę na temat:

W zakresie kategorii A i A1 prawa jazdy:

 1. wykorzystywania środków ochronnych (kask, rękawice, ubranie);
 2. widoczności kierujących motocyklami przez innych użytkowników dróg;
 3. czynników ryzyka związanych ze śliskimi elementami dróg (studzienki, szyny tramwajowe);

W zakresie kategorii C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy:

 1. przepisów regulujących czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętność korzystania z tachografu);
 2. zasad odnoszących się do rodzaju wykonywanego transportu: osób lub towarów oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów;
 3. środków ostrożności podejmowanych w przypadku awarii pojazdu;
 4. planowania tras przejazdu, czytania map drogowych;
 5. warunków bezpieczeństwa związanych z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku: dotyczy kategorii C, C+E, C1, C1+E prawa jazdy;
 6. odpowiedzialności i obowiązków kierowcy wobec przewożonych osób: dotyczy kategorii D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy;
 7. ogólnych zasad budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *