Kodeks drogowy 2014: jakie zmiany?

Od 1 stycznia 2014 pewnym zmianom uległa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wprowadzono między innymi nowe znaki drogowe, uregulowano kwestie parkowania na kopercie. 

 

 

Obowiązkowe elementy odblaskowe dla pieszych

Istotna zmiana w wejdzie w życie od 31 sierpnia 2014 r. Zgodnie z jej treścią, piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będą zobowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Te zasady nie będą obowiązywały w strefie zamieszkania (oznaczona znakami D-40 i D-41).

Przepis:

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Dotychczasowe przepisy nakładają obowiązek używania elementów odblaskowych dzieci w wieku do 15 lat, które poruszały się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Zmiana jest uzasadniona przede wszystkim ponad dwukrotnie wyższą liczbą śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych, które mają miejsce w porze nocnej na drogach nieoświetlonych.

Nowe znaki drogowe

Od 14 lutego 2014 r. obowiązywać zaczną dwa nowe znaki drogowe oznaczające początek oraz koniec strefy płatnego parkowania, czyli strefy w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata.

znak d-44znak d-45

Przepis

4. Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.

Zmiany dla niepełnosprawnych

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1. lipca 2014:

3a. Kartę parkingową wydaje się:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
4. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:1) orzeczenia o niepełnosprawności,2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

Mandaty  – będzie sprawiedliwiej?

Propozycja zmian wysokości mandatów za przekraczanie prędkości wzbudza kontrowersji. Obecnie opracowany jest projekt nowelizacji taryfikatora mandatów, zatem rozwiązania w nim wskazane mogą ulec zmianie.

W nowelizacji przepisów proponuje się aby wysokość kary za naruszenie ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym uzależnić od wartości przekroczenia prędkości dopuszczalnej:

  • o 1 km/h 10 km/h włącznie – 1,5%
  • o 11 km/h 20 km/h włącznie – 3%
  • o 21 km/h 30 km/h włącznie – 5%
  • o 31 km/h 40 km/h włącznie – 9%
  • o 41 km/h 50 km/h włącznie – 14%
  • o 51 km/h i więcej – 20% – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

Czwarta kara pieniężna i kolejne nałożone w okresie 12 miesięcy od dnia ujawnienia pierwszego naruszenia niestosowania się do ograniczenia prędkości  podlegają podwyższeniu o 50%.

W razie wejścia w życie tych przepisów najbardziej pokrzywdzonymi byłyby osoby niewiele zarabiające.

Za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h wystawiany byłby mandat na kwotę ok. 750 zł. Kwota ta dla osoby zarabiającej np. 2000 zł netto miesięcznie stanowiłaby prawie 38% całego wynagrodzenia. Z kolei dla osoby zarabiającej np. 10 000 zł netto miesięcznie mandat w takiej wysokości oznaczałby utratę jedynie 7,5% zarobków, czyli kwoty raczej niewielkiej w stosunku do comiesięcznych dochodów.

W przypadku naruszeń ujawnionych w obszarze zabudowanym wysokość kary za naruszenia niestosowania się do sygnału świetlnego podlega podwojeniu.

Do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *