Testami na prawo jazdy zajmie się specjalna komisja. Powstanie też fundusz

nauka jazdy w zamosciu - nowe testy na prawo jazdy.Nowelizowana ustawa o kierujących przewiduje, że ministerstwo transportu weźmie odpowiedzialność za treść pytań testu na prawo jazdy. Powstanie też specjalna komisja i… specjalny fundusz – zasilany z kasy WORD.

 

 

Odpowiedzialność za pytania

Przed zmianami wprowadzonymi 19 stycznia 2013 za pytania w teście na prawo jazdy odpowiadał minister transportu. Pule pytań można było bez problemu ściągnąć z ministerialnego serwera.

Wprowadzone zmiany zrzuciły odpowiedzialnośc za pytania na WORD-y. Pytania tworzone były dla WORD a nie do WORD.

Najnowsza zmiana w ustawie o kierujących odpowiedzialnością za pytania obarcza resort transportu.

Pytaniami zajmie się komisja

Powołana zostanie specjalna do spraw pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Jej zadaniem będzie weryfikacja i rekomendowanie do zatwierdzenia pytań egzaminacyjnych.

Tworzy się Fundusz…

Celem funduszu jest finansowanie wydatków związanych z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem systemu przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Jak zasilany będzie fundusz? Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego odprowadzać będą 15% opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy. Fundusz zasilany też będzie z odsetek za zwłokę pobieranych z tytułu nieterminowo przekazywanych środków.

Dysponentem funduszu będzie minister właściwy do spraw transportu.

{module adsense4}

 

Nowe artykuły w ustawie o kierujących

Art. 57a

1. Minister właściwy do spraw transportu powołuje komisję do spraw pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy.

2. Komisja, o której mowa w ust. 1 weryfikuje i rekomenduje do zatwierdzania ministrowi właściwemu transportu scenariusze, wizualizacje i opisy wchodzące w skład pytań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 51 ust. 2a pkt 2.

3. Komisja, o której mowa w ust. 1 rozpatruje scenariusze, wizualizacje i opisy wchodzące w skład pytań egzaminacyjnych, przygotowane na zlecenie Ministra właściwego ds. transportu, a także zaproponowane przez podmioty zewnętrzne i osoby prywatne.

4. Komisja prowadzi bieżącą analizę, aktualizację i weryfikację scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych zatwierdzonych przez Ministra właściwego do spraw transportu, Aktualizacja scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. W przypadku rekomendacji do zatwierdzenia scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzące w skład pytań egzaminacyjnych przekazanych przez podmioty zewnętrzne oraz przez osoby prywatne, komisja wystawia zaświadczenie o zatwierdzeniu poszczególnych scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych przez Ministra właściwego do spraw transportu.

6. W przypadku braku rekomendacji do zatwierdzenia scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzące w skład pytań egzaminacyjnych przekazanych przez podmioty zewnętrzne oraz przez osoby prywatne przekazane propozycji komisja odsyła nie wskazując uzasadnienia dla braku rekomendacji.

7. Podmiotom zewnętrznym i osobom prywatnym które przekazały propozycje scenariuszy, wiualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych nie przysługuje wynagrodzenie za przesłane projekty oraz wynagrodzenie za wykorzystanie przesłanych propozycji podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy.

8. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4 może być wykorzystane do celów marketingowych ze wskazaniem scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych, których dotyczy. Prawo do wykorzystania zaświadczenia do celów marketingowych przysługuje wyłącznie podmiotom i osobom, którym je wydano i nie może być zbyte, wynajęte, wydzierżawione lub w inny sposób udostępnione podmiotom i osobom trzecim.

9. Minister właściwy do spraw transportu zapewnia z części budżetu państwa, której jest dysponentem, środki na prowadzenie działalności komisji i jej obsługę.

Art. 57b

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, dokonuje, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyboru dostawcy systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 51 ust. 2a pkt 1.

Art. 57c

1. Tworzy się Fundusz – System przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, zwany daje “Funduszem”, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym

3. Przychodem funduszu są:

1) 15% opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy przekazywane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego,

2) odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych środków;

4. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego obowiązane są do przekazania części opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego, o której mowa w ust. 4 w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu państwowego.

5. Od nieterminowo przekazanych środków pobiera się odsetki za zwłokę, w wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

6. Do należności oraz odsetek za zwłokę stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 i 1101), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują ministrowi właściwemu do spraw transportu.

7. Ściągnięcie należności następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015) – w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

8. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem systemu przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, części teoretycznej egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, części teoretycznej egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów.

Art. 57d

1. Minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia:

1) Szczegółową organizację, tryb działania oraz sposób przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję,

2) Szczegółowe zasady zgłaszania propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów stosowanych w pytaniach egzaminacyjnych, oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach,

3) Szczegółowe zasady i tryb wystawiania i przekazywania zaświadczenia, o którym mowa w art. 57a ust. 4 oraz wzory dokumentów z tym związanych,

4) Szczegółowy sposób wykorzystania zaświadczenia o którym mowa w art. 57a ust. 4 ustawy oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach,

5) Sposób finansowania pracy komisji i wykorzystania środków z funduszu, o którym mowa w art. 57c ust. 1

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić w szczególności:

1) skład komisji oraz wymagania merytoryczne dotyczące członków komisji,

2) wzory i opisy funduszy służących do zgłaszania propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów stosowanych w pytaniach egzaminacyjnych,

3) sposób, tryb i terminy przeprowadzania procedury weryfikacyjnej zgłoszonych scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych,

4) koszty funkcjonowania komisji, koszty utworzenia, weryfikacji i przekazania do zatwierdzenia scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *