Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których wystepuje lub może wystąpić niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów na drogach, na których dopuszczalna predkość przekracza 60 km/h, oraz do 100 metrów na pozostałych drogach. Jedynym wyjątkiem jest znak A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu”, który umieszcza się w odległosci do 50 metrów od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 metrów od skrzyżowania na pozostałych drogach.

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub wystepuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500m. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci żóltych tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

Znaki te zobowiązują nas do zachowania szczególnej ostrożności

 

 

A-1 Rozmiar: -1 bajtów Niebezpieczny zakręt w prawo Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
A-2 Rozmiar: -1 bajtów Niebezpieczny zakręt w lewo Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
A-3 Rozmiar: -1 bajtów Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
A-4 Rozmiar: -1 bajtów Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
A-5 Rozmiar: -1 bajtów Skrzyżowanie dróg Ostrzega o skrzyzowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
A-6a Rozmiar: -1 bajtów Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-7 Ustąp pierwszeństwa Ostrzega o skrzyżowaniu z drogąz pierwszeństwem Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Przepis stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
A-9 Przejazd kolejowy z zaporami Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
A-10 Przejazd kolejowy bez zapór Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
A-11 Nierówna droga strzega o poprzecznej nierówności jezdni.
A-11a Próg zwalniający Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów
A-12a Zwężenie jezdni – dwustronne Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
A-12b Zwężenie jezdni – prawostronne Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
A-12c Zwężenie jezdni – lewostronne Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
A-13 Ruchomy most Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
A-14 Roboty drogowe Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
A-15 Śliska jezdnia Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
A-16 Przejście dla pieszych Ostrzega o przejściu dla pieszych
A-17 Dzieci Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
A-18a Zwierzęta gospodarskie Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich.
A-18b Zwierzęta dzikie Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich.
A-19 Boczny wiat strzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
A-21 Tramwaj Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.
A-22 Niebezpieczny zjazd Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.
A-23 Stromy podjazd Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.
A-24 Rowerzyści Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
A-25 Spadające odłamki skalne Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
A-26 Lotnisko Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.
A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.
A-28 Sypki żwir Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.
A-29 Sygnały świetlne Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
A-30 Inne niebezpieczeństwo OOstrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu:
  • T-8 – miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,
  • T-10 – przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,
  • T-11 – przeprawę promową,
  • T-12 – podłużny uskok nawierzchni,
  • T-13 – odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein,
  • T-14 – miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,
  • T-15 – miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu,
  • T-16 – miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce (T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych),
  • T-17 – granicę państwa,
  • T-18 – nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
A-31 Niebezpieczne pobocze Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.
A-32 Oszronienie jezdni Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
A-33 Zator drogowy Ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
A-34 Wypadek drogowy Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *