Znaki zakazu

znaki drogowe z opisemInformują one o zakazie ruchu bądź o jego ograniczeniach na określonym obszarze. Obowiązują one tylko na drodze, na której są umieszczone.

Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a „miejscowość” obowiązuje na obszarze całej miejscowości, a umieszczony pod znakiem D-42 „obszar zabudowany” – do znaku D-43 „koniec obszaru zabudowanego” lub E-18a „koniec miejscowości”, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Pod znakami zakazy mogą być umieszczone dodatkowe tabliczki:

 • T-20 „długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje”
 • T-21 „odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje”

 


 

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.3, 4
B-2 Zakaz wjazdu Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.
B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.3, 4
B-3a Zakaz wjazdu autobusów Oznacza zakaz ruchu autobusów.4
B-4 Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz ruchu motocykli.4
B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych Oznacza zakaz ruchu3:
    1). samochodów ciężarowych o DMC przekraczającej 3,5 t,
    2). ciągników samochodowych,
    3). pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o DMC przekraczającej 3,5 t,
    4). ciągników rolniczych,
    5). pojazdów wolnobieżnych.
Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.3
B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep – sumy ich mas.3
B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
B-9 Zakaz wjazdu rowerów Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.
B-10 Zakaz wjazdu motorowerów Oznacza zakaz ruchu motorowerów
B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu.
B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Zakaz wjazdu – łączony Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków B-3, B-3a, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, B-3, B-13a i B-14 mają takie samo znaczenie, jak znaki pojedyncze.
B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t Onacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … t Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej – odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.
B-20 STOP Oznacza:
 1. zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
 2. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

B-21 Zakaz skręcania w lewo Zabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-21 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
B-22 Zakaz skręcania w prawo Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
B-23 Zakaz zawracania Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
B-24 Koniec zakazu zawracania Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
B-25 Zakaz wyprzedzania Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka od T-23a do T-23j wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-27 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania1.
B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
 1. samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
 2. ciągnikiem samochodowym
 3. pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania1.

B-27 Koniec zakazu wyprzedzania Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-29 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-30 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania1.
B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29.
B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się lub zmiany toru jazdy.
B-32 Stój – kontrola celna Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu „Cło-Zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy „Kontrola graniczna”, „Rogatka uszkodzona”, „Sygnalizacja uszkodzona”, „Wjazd na prom”, „Kontrola drogowa” lub „Pobór opłat” – odpowiednio do przyczyny zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
B-33 Ograniczenie prędkości Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna
 1. prędkość określona na znaku obowiązuje do:
 2. wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
 3. umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,
 4. umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego.

Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem:

 1. pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
 2. pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego
 3. pojazdu holującego pojazd silnikowy
 4. motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7
 5. samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.
B-34 Koniec ograniczenia prędkości/TD> Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33
B-35 Zakaz postoju Oznacza zakaz postoju pojazdu.4 Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-35 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1
B-36 Zakaz zatrzymywania się Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu2. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1
B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.2, 4 Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-37 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1
B-38 Zakaz postoju w dni parzyste Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.2, 4 Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-38 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.1
B-39 Strefa ograniczonego postoju Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach 4; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.
Znak B-39 nie dotyczy:
 1. pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
 2. pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44,
 3. pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
 4. autobusu szkolnego.
B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
B-41 Zakaz ruchu pieszych Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
B-42 Koniec zakazów Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
B-43 Strefa ograniczonej prędkości Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

1 – Nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

2 – Zakaz wyrażony znakiem dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie. Dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela. Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:

 1. T-25a – początek zakazu wyrażonego znakiem,
 2. T-25b – kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,
 3. T-25c – odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.

Znak wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.

3 – Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

4 – Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *